PCOB Driebergen

Goed nieuws voor mantelzorgers!
Zoals bij velen bekend, is er een ontwikkeling gaande waardoor hulpvragers langer thuis verzorgd moeten worden.
De indicatie om in een verzorgingshuis of verpleeghuis opgenomen te kunnen worden, is zodanig verzwaard, dat dit alleen nog maar mogelijk is voor patiënten met een hoge zorgindicatie.
Het gevolg hiervan is, dat de partner en familie zich 24 uur rondom de klok moeten inzetten om de nodige zorg te kunnen geven.
Met name de partner, die dat veelal met liefde en toewijding doet, zal hiermee belast worden.
Een logisch gevolg hiervan is dat overbelasting op de loer ligt!
Om de last enigszins te verlichten, hebben de meeste ziektekostenverzekeraars een mogelijkheid geboden om gebruik te maken van respijtzorg, waardoor de mantelzorger even ’op adem kan komen’. De zorg wordt dan overgenomen door vrijwilligers, die aangesloten zijn bij bemiddelingsbureaus, die bemiddelen om deze mantelzorg te continueren.
De vrijwilligers, die bij deze bureaus zijn aangesloten, zijn allemaal gescreend.
Zodoende kan de mantelzorger met een gerust hart de mantelzorg tijdelijk overdragen.
Het aantal respijtdagen scheelt per ziektekostenverzekering.

Ouder bericht:
Mantelzorg
N.a.v. recent gesprek van het Seniorenplatform met wethouder Hans Nijhof ontvingen we informatie over mantelzorgers.

Mantelzorgers
Een mantelzorger is iemand die onbetaald hulp verleent aan een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Het moet daarbij gaan om hulp die de gebruikelijke hulp overstijgt. Gebruikelijke hulp is hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten.
Mantelzorgers leveren een fundamentele bijdrage aan de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van kwetsbare burgers. De mantelzorger is in dat opzicht een belangrijke partner in het lokale zorg- en gezondheidsbeleid, gericht op de bevordering van de gezondheid en het stimuleren van maatschappelijke participatie van de zorgvrager.

Mantelzorgcompliment
De gemeente Utrechtse Heuvelrug waardeert de vaak zware taak van mantelzorgers en als blijk van die waardering wil zij mantelzorgers daarom jaarlijks een compliment maken in de vorm van VVV-bonnen of een uitje met rondleiding.
Bent u mantelzorger en wilt u in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Dorpsteam in het dorp van degene voor wie u zorgt.
Het mantelzorgcompliment wordt toegekend aan de cliënt, die zelf bepaalt aan wie hij/zij het compliment uitreikt.

Financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers met een laag inkomen
Mantelzorgers met een laag inkomen (maximaal 120% van het minimumloon) en aantoonbaar hoge kosten in verband met het verlenen van mantelzorg, kunnen een beroep doen op een financiële tegemoetkoming van € 100,- per jaar.
Hiervoor dient u een volledig ingevuld ‘Aanvraagformulier financiële tegemoetkoming mantelzorgers’ met bewijsstukken in te dienen bij de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) in Zeist, die de uitvoering van deze regeling doet. De adresgegevens van de RDWI staan op het aanvraagformulier. U vindt het formulier op www.samenopdeheuvelrug.nl onder ‘mantelzorgregeling’.
De zorgvrager kan jaarlijks maar één mantelzorger aanwijzen die voor de financiële tegemoetkoming in aanmerking komt.