PCOB Driebergen

Speerpunten voor een goed seniorenbeleid 2018/2020
Onlangs organiseerde het Seniorenplatform een bijeenkomst met vertegenwoordigers van politieke partijen en van fracties in de gemeenteraad om inkleuring te geven aan de wens om de komende raadsperiode opnieuw veel aandacht te hebben voor de belangen van de senioren in onze gemeente.
Onze gemeente is een van de koplopers op de lijst van gemeenten met veel vergrijzing. Dat is helemaal niet erg, maar vergt misschien wel extra aandacht. Daarom legden wij de politici in een goed bezochte vergadering een aantal punten voor.

De redactie heeft nog een reden voor de plaatsing: het maakt iets duidelijk over de activiteiten van het Seniorenplatform, het maakt ook duidelijk waarom er behoefte is aan gekwalificeerde bestuurders. De oproep hebt u al eerder kunnen lezen!

Samenwerking
Intensivering van de samenwerking met woningbouw- en zorgorganisaties en met sociale dorpsteams komt tegemoet aan de wens om wonen, zorg en welzijn meer geïntegreerd te benaderen. De woningbouworganisaties kennen hun huurders en zij kunnen daarom een belangrijke signalerende rol spelen als er sprake is van zorgelijke situaties achter de voordeur (schulden, spanningen, verwaarlozing van de woning etc.). Er is een goede start gemaakt, maar het schort zeker nog aan een goede verbinding tussen de formele en informele zorg. Wij constateren een steeds grotere mate van conflicten tussen het uitvoeren van de zorgplicht en de privacy. Wij adviseren nader onderzoek!

Sandwichgeneratie
Het beroep dat de overheid doet op kinderen van en vrijwilligers rondom ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, is een beroep op een generatie met vaak driedubbele taken: zorg voor de kinderen, zorg voor het inkomen en zorg voor de ouders. Dat wringt in veel gevallen. Wat kan de lokale overheid doen?

Ontbrekende kennis
Er is onvoldoende inzicht in de woningbehoefte van ouderen; wel zien we dat doorstroming in de serie: kleine starterswoningen – eengezinswoningen – comfortabele kleinere 0-treden woningen verre van optimaal is. Wij vragen om onderzoek naar de behoefte en inspelen op de uitkomsten daarvan.

Dorpsgebondenheid
Senioren, en zeker de oudere, kwetsbare senioren, willen graag in hun eigen dorp blijven wonen. De gemeente zou zich in moeten zetten voor dorpsgerichte woningtoewijzing voor hen. Durf te experimenteren!

Nultredenwoningen
Het accent op levensloopbestendige woningen zou misschien verlegd moeten worden naar 0-treden woningen. Voor rolstoelafhankelijken zal dan maatwerk geleverd worden. Dit voorkomt dat voor velen (te) dure levensloopbestendige investeringen gedaan worden.

Eenzaamheid
In de strijd tegen de toenemende eenzaamheid van alleenstaande ouderen moet meer aandacht zijn voor welzijnswerk zoals dat vroeger gestalte kreeg in en om bejaardenhuizen. Zijn inlooppunten per wijk realiseerbaar als solide vangnet? Beschikbare ruimte entameert vrijwilligers om die te benutten en een helpende hand te bieden in de buurthulp.

Veiligheid
Een toenemend aantal senioren voelt zich niet veilig. Niet op straat (verkeer rijdt te hard, te weinig ruimte voor rolstoelgebruikers, reclameborden op trottoirs), niet ’s nachts in huis (angst voor inbrekers), niet in of naar voorzieningen in het sociale domein (gebrek aan adequaat vervoer). Er is behoefte aan een veel kleinschaliger soort van openbaar vervoer, meer op afroep, vooral maatwerk.

Middeninkomens
Bewoners met middeninkomens komen tegenwoordig vaak klem te zitten omdat ze voor sociale woningen niet (meer) in aanmerking komen en een eigen woning niet te betalen is. Deze doelgroep vraagt om speciale aandacht. Bouwen voor middeninkomens stimuleert de doorstroming.

Apotheekfunctie huisartsenpost
Het Seniorenplatform heeft de ontoereikende openingstijden van de apotheek bij de huisartsenpost in Zeist op de agenda gezet. Het zijn vooral de vaak kwetsbare ouderen die in de weekenden, ’s avonds en ’s nachts met spoed medicamenteuze hulp nodig hebben. Wij vragen steun van de lokale politiek.

Ongeplande nachtzorg
Wie ’s nachts acute hulp nodig heeft, belt 112 en dan komt de Ravu in actie met ambulances. De wachttijden voor de zorg in de ziekenhuizen na aankomst geven tegenwoordig veel problemen. De gemeente zou moeten stimuleren dat deze zorg rondom en vanuit verzorgingshuizen gebeurt.

Lokale lasten
De koopkracht voor senioren staat onder druk. Uit een onderzoek van Regioplan bleek dat de jaarlijks te betalen lokale lasten per gemeente grote verschillen laten zien. Onze gemeente hoort tot de duursten van de onderzochte gemeenten. En dat terwijl er geld overblijft op het terrein van de WMO. Kan de gemeente de eigen bijdrage voor Wmo-zorg niet afschaffen voor AOW-gerechtigden en bewoners met een inkomen beneden modaal?

Onderzoek 75-plussers
Vroeger werkten gemeente en ouderenorganisaties samen aan een jaarlijks onderzoek naar de wensen en ervaringen van 75-plussers. Wij pleiten er voor dergelijk onderzoek opnieuw te organiseren. Het zou tegemoet komen aan de wens de woningbehoefte van oudere senioren te leren kennen, maar het zou ook een manier zijn om vitale senioren te entameren zich in te zetten voor het ouderenwerk gericht op de meest kwetsbare dorpsbewoners. Als het onderzoek gekoppeld zou kunnen worden aan gratis verstrekking van een 75+vervoerspas, dan zou er een mooie stap gezet worden op de weg naar een dorpsgericht seniorenbeleid.