PCOB Driebergen

Contributieafdracht 2020
Nu de samenwerking tussen KBO en PCOB op plaatselijk niveau steeds hechter wordt, begint het verschil in contributie te wringen.
Daarom wilden de ledenraden de contributieafdracht van de Unie KBO en de PCOB naar elkaar toe laten bewegen.
In oktober 2018 hebben de ledenraden van KBO-PCOB, Unie KBO en PCOB besloten om de contributieafdracht van de KBO te verhogen en die van de PCOB te verlagen, zodat het verschil tussen beide contributies iets minder groot wordt.

Concreet is de contributieafdracht aan KBO-PCOB voor PCOB-leden met € 2,50 verlaagd (naar € 21,50 per lid en € 38,50 voor een leefverband). De contributieafdracht vanuit de Unie KBO aan de KBO-PCOB is met € 1,25 per lid verhoogd.
De ledenraad van de Unie KBO besloot aansluitend dat deze € 1,25 in 2019 niet volledig wordt doorberekend aan de provinciale bonden. De contributieafdracht is verhoogd naar € 8,99 per lid. Dat is een verhoging met € 0,18 ten opzichte van de contributieafdracht in 2018. Het verschil per lid (€ 1,07) komt ten laste van de reserves van de Unie KBO.
Half februari verzochten de vier hierboven genoemde provinciale KBO-bonden om een extra ledenraad van de Unie KBO, waarin een besluit moest worden genomen over de contributieafdracht voor 2020. De vier provinciale KBO-bonden willen de besluiten van oktober jl. voor volgend jaar terugdraaien en een taakstellende contributieafdracht voor de Unie KBO vaststellen.
De extra ledenraad werd gepland voor 29 maart jl. Kort tevoren lieten de vier provinciale KBO-bonden weten dat zij het voorstel voor de contributie op dit moment aanhouden. Eerst moet er duidelijkheid komen over de toekomstige koers van KBO-PCOB.