PCOB Driebergen

Zorg over functioneren sociale dorpsteams…
Onze zorg over het functioneren van de sociale dorpsteams en de bezuinigingsvoorstellen in het Sociaal Domein. Een ’open brief’ van het Seniorenplatform:
Geachte Wethouder,
Wij maken ons grote zorgen over de wijze van aanpak en /of organisatie door uw college van de sociale dorpsteams.

Onze zorgen betreffen de inhoudelijke taakstelling en de organisatorische inbedding van deze sociale dorps teams binnen het geheel van de gemeentelijke organisatie, alsmede de bejegening van de aanvragers door de sociaal consulenten. Bij onze commissie Zorg & Welzijn zijn inmiddels meerdere casussen bekend van aanvragen, waarbij in plaats van de zorgvraag te verhelderen, het antwoord op de zorgvraag wordt uitgezocht door de consulent ten koste van de regie van de aanvrager. WMO-aanvragen zijn daardoor zeer langlopende processen geworden, tot grote ergernis van de aanvragers en verlies van hun respect. bejegening door de sociaal consulente

Onze commissie is van mening, dat, als toeleverancier van de gemeentelijke organisatie, het Sociaal Dorpsteam onder dezelfde voorwaarden dient te vallen als andersoortige aanvragen, die rechtstreeks bij de gemeente worden ingediend. Dit betekent, dat ook het Sociaal Dorpsteam gehouden moet worden aan een maximale verwerkingstijd van 6 weken voor een besluit op een aanvraag.
Met name de taak ” Welzijn” door u vastgesteld als onderdeel van de taakstelling van de dorpsteams is in onze visie een grote fout.

We geven een toelichting:
De op individueel gerichte werkzaamheden op de terreinen zoals WMO, schuldsanering, jeugdhulp, huisvesting, enzovoort conflicteren in organisatorisch opzicht met de op Welzijn gerichte taken. Ter verduidelijking. Natuurlijk moeten deze op individuele mensen gerichte taken zorgvuldig en met aandacht en geduld verricht worden. Waarbij in het proces sprake moet zijn van een gelijkwaardige bejegening tussen de sociaal consulenten en de aanvragers van een faciliteit, waarbij zakelijk tevredenheid als doel wordt gesteld.

Naast deze welzijnstaak, gericht op de individuele mens, is er ook een andere op collectiviteiten van inwoners gerichte welzijn taak. In onze visie namelijk is die welzijnstaak van de gemeente een taak die op de vormgeving en in stand houding van territoriale en functionele leefgemeenschappen is gericht. Dus op het verlevendigen en bezielen van die leefgemeenschappen door initiatief en ondersteuning, door een voortdurend appél te doen op de verantwoordelijkheid van de inwoners voor hun eigen leefomgeving.

Jarenlang is het Welzijnsbeleid verschraald en verkommerd. Uw inzet om het Welzijnsbeleid nieuw leven in te blazen en weer goed op de kaart te zetten, staan in schril contrast met de voorgestelde bezuinigingsmaatregelingen op welzijnsvoorzieningen, zoals op de dorpsbibliotheken, dorpscoördinatoren en het schrappen van subsidies op dorpsgericht werken! Hiermede wordt het welszijnsbeleid en dorpsgerichtheid ten grave gedragen! Hier tekent het Seniorenplatform, namens de seniorenorganisaties, zwaar protest tegen aan!! Het Seniorenplatform, dat in stand wordt gehouden door de plaatselijke seniorenorganisatie in onze gemeente, is van oordeel, dat ten gunste van de (oudere) inwoners veel valt binnen te halen door een gestructureerde samenwerking tussen de gemeente en de vele oudere vrijwilligers van de seniorenorganisaties.

Voorwaarden zijn daarbij, dat het (toentertijd) beoogde welzijnswerk niet wordt gemarginaliseerd! Ons inziens dient juist het welzijnsbeleid een prominent onderdeel te zijn van de taakstelling van de dorpscoördinator. Daarmee wordt het onttrokken aan de taakstelling van de Sociale Dorpsteams.

De betekenis van ouderen binnen het corps van vrijwilligers is kwantitatief en kwalitatief van onschatbare maatschappelijke waarde! Dat vraagt naast een waardering, zoals een jaarlijkse dag voor de vrijwilliger, een zichtbare, betekenisvolle en gewaardeerde co-creatie tussen de gemeente en de georganiseerde vrijwilligers. Een dergelijke co-creatie is wenselijk voor een duurzame, solidaire inzet van (toekomstige) ouderen. Een inzet, die bij ongewijzigd beleid wel eens zou kunnen opdrogen.

Tot zover onze “cri de coeur” om een rigoureuze aanpassing van uw organisatie qua cultuur en structuur ten gunste van een verbreding en verdieping van het “maatschappelijk middenveld” te bewerkstelligen! En de voorgestelde bezuinigingen van tafel te halen!

Gezien het strategisch belang voor onze toekomstige leefsfeer van onze inwoners, hebben we tevens een afschrift van deze brief toegezonden aan de leden van de gemeenteraad en aan de WMO-raad.
Wij zijn uiteraard bereid tot open overleg en nadere toelichting.

Hoogachtend,
Doorn, 18 april 2019, namens het Seniorenplatform,
Voorzitter, Arie Kliphuis en
Secretaris, Rijk Roelofse